Opracowanie koncepcji architektonicznej budynku
Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach
projekt konkursowy, maj 2006

Gmach Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach zaprojektowano tak, aby budynek ten funkcjonował niezależnie od programu wydarzeń określonych dla tego typu obiektu. Celem tego opracowania projektowego jest zmiana postrzegania budynku filharmonii jako obiektu zamkniętego i przybliżenie go mieszkańcom miasta. Rozbudowanie hall’ u wejściowego ma na celu wykreowanie otwartej przestrzeni pozwalającej funkcjonować obok siebie różnorodnym działaniom interaktywnym. Zakłada się ciągłość użytkowania tych przestrzeni jako galerii sztuki, miejsca spotkań intelektualnych, klubów dyskusyjnych oraz miejsca wystaw czasowych.
Kameralna sala o przeszklonej ścianie od strony hall’ u wejściowego i wielofunkcyjnym przeznaczeniu stanowić ma rodzaj żywego obrazu, a zaprojektowanie pomieszczeń administracyjnych wzdłuż otwartych galerii ma za zadanie wypełnić budynek filharmonii tym życiem, które zazwyczaj toczy się w miejscach niedostępnych dla uczestników koncertów i innych działań artystycznych. Zaprojektowanie kilku przestrzeni o różnych powierzchniach przeznaczonych do wynajęcia wraz z możliwością korzystania z przestrzeni wspólnych spowoduje dodatkowe ożywienie budynku filharmonii. Należy podkreślić, że otwarcie przestrzeni wspólnych dla publiczności nie będzie wpływa na prawidłowość funkcjonowania filharmonii jako przedsiębiorstwa artystycznego o określonych wymaganiach funkcjonalnych i przestrzennych.
Kompozycję elewacji budynku filharmonii kształtuje rytmiczny układ szklanych prostopadłościanów odcinających się od gładkiej, poprzecinanej szklanymi strunami pierzei budynku. Spokojny i czysty rytm elewacji przerwany jest bryłami walców osadzonych na osi wejścia głównego, jak również jednego z wejść bocznych.

1
|
2